VAB a preus bàsics. Per branques d'activitat. A preus corrents M

Valor afegit brut a preus bàsics. 2012-2016 Per branques d'activitat. A preus corrents
2012 2013 2014 2015 2016
Unitats: Milions d'euros (Base 2010).
Font: Idescat. Comptes econòmics anuals de Catalunya.
Valor afegit brut 188.846 187.601 191.639 198.143 205.550
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1.771 1.950 1.857 1.822 1.804
Indústria i activitats de sanejament 37.369 37.851 39.394 41.075 42.672
Indústria manufacturera 31.085 31.271 32.906 34.380 35.744
Indústries extractives 334 379 332 : :
Indústries alimentació, begudes i tabac 5298 5388 5489 : :
Indústries tèxtils, confecció, cuir i calçat 1913 2040 2020 : :
Indústries fusta i paper 1629 1498 1418 : :
Arts gràfiques i suports enregistrats 869 864 926 : :
Indústries químiques i refinació petroli 4328 4303 4614 : :
Fabricació productes farmacèutics 2520 2794 3333 : :
Fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 1250 1428 1459 : :
Indústries altres productes minerals no metàl·lics 1014 937 1036 : :
Metal·lúrgia 692 541 525 : :
Fabricació productes metàl·lics, exc. maquinària 2576 2528 2644 : :
Fabricació productes informàtics i electrònics 658 653 678 : :
Fabricació materials i equips elèctrics 915 793 846 : :
Fabricació maquinària i equips ncaa 2294 2370 2350 : :
Fabricació material de transport 2604 2795 3204 : :
Mobles i indústries manufactureres diverses 1703 1551 1534 : :
Reparació i instal·lació maquinària i equips 822 787 828 : :
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3445 3525 2838 : :
Captació, potabilització i distribució d'aigua 1041 939 1259 : :
Sanejament, gestió residus i descontaminació 1464 1737 2059 : :
Construcció 10.779 9.218 9.128 9.264 9.653
Serveis 138.926 138.583 141.260 145.983 151.421
Act. immobiliàries, professionals i altres 61.570 61.295 63.785 65.952 69.072
Comerç, transport i hostaleria 50.419 50.306 50.223 51.772 52.905
Informació i comunicacions 7.077 6.826 6.952 7.257 7.694
Activitats financeres i d'assegurances 7.712 6.785 7.405 7.340 7.490
Activitats immobiliàries 22.606 23.419 23.362 22.948 23.333
Activitats professionals, científiques i administratives 16.262 16.474 18.021 20.164 22.123
Adm. pública, educació, sanitat i serveis socials 26.938 26.982 27.252 28.259 29.444
Activitats artístiques, recreatives i altres serveis 7.913 7.790 8.045 8.243 8.432

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/362

Sou aquí: